Dolderman Letselschade Advocaten

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Dolderman Letselschade Advocaten.

  1. Opdracht

1.1. Opdrachtnemer is altijd Dolderman Letselschade Advocaten en nimmer een medewerker of werknemer van Dolderman Letselschade Advocaten. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW is op opdrachten aan Dolderman Letselschade Advocaten uitgesloten.

1.2. Dolderman Letselschade Advocaten bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in art. 7:404 BW wordt uitgesloten.

1.3. In beginsel is cliënt opdrachtgever en degene die ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan Dolderman Letselschade Advocaten een schriftelijke opdracht, ondertekend door de cliënt, verlangen.

1.4. Dolderman Letselschade Advocaten neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Dolderman Letselschade Advocaten voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

1.5. Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Dolderman Letselschade Advocaten te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Dolderman Letselschade Advocaten gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening vereiste identificatiegegevens.

1.6. Opdrachtgever dient Dolderman Letselschade Advocaten onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Dolderman Letselschade Advocaten verstrekte gegevens en informatie.

1.7. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval de opdrachtgever een ander is dan de cliënt.

  1. Honorarium

2.1. Het uurtarief wordt bepaald door het door Dolderman Letselschade Advocaten periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van de degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Dolderman Letselschade Advocaten is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.

2.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de door Dolderman Letselschade Advocaten aan de opdracht bestede tijd, daaronder begrepen reis- en wachttijd, en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Naast het honorarium, wordt de opdrachtgever aan Dolderman Letselschade Advocaten verschuldigd de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke welke door haar op een percentage van het honorarium vastgesteld kunnen worden.

  1. Declaraties

3.1. Op eerste verzoek zal Dolderman Letselschade Advocaten de opdrachtgever een specificatie van haar declaraties verstrekken. Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Dolderman Letselschade Advocaten, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.

3.2 De opdrachtgever is aan Dolderman Letselschade Advocaten een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Dolderman Letselschade Advocaten ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht.

3.3. Dolderman Letselschade Advocaten is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren.

3.4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Dolderman Letselschade Advocaten in verband met de opdracht toekomt. Indien een declaratie honorarium en/of verschotten wordt verzonden aan een derde partij, die deze declaratie geheel of gedeeltelijk vergoed, blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor tijdige betaling daarvan en geldt het hieronder onder punt 5. bepaalde omtrent de wettelijke rente onverkort. De opdrachtgever machtigt Dolderman Letselschade Advocaten om de declaratie rechtsreeks ter vergoeding bij de derde partij in te dienen en bij deze partij te incasseren. De derde partij kan alleen bevrijdend betalen aan Dolderman Letselschade Advocaten. Betalingen op bedoelde declaraties die door de derde partij abusievelijk aan de opdrachtgever zijn verricht, dienen door de opdrachtgever direct te worden doorbetaald aan Dolderman Letselschade Advocaten.

3.5. De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.

3.6. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval de opdrachtgever een ander is dan de cliënt. Beiden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Dolderman Letselschade Advocaten in verband met de opdracht toekomt.

  1. Opzeggen van de opdracht

4.1. Mocht de opdrachtgever de opdracht eenzijdig intrekken (al dan niet door overdracht van de zaak aan een andere belangenbehartiger) voordat de zaak door ons namens opdrachtgever is afgewikkeld, dan dient de opdrachtgever alle nog openstaande kosten van Dolderman Letselschade Advocaten per direct te voldoen. Mede in verband hiermede kan de opdrachtgever indien hij dit wenst op zijn verzoek een opgave krijgen van de uitgebrachte declaraties en de nog openstaande kosten.

4.2. Indien om overdracht van het dossier wordt verzocht door een advocaat, dan zal het dossier aan die advocaat worden toegezonden, nadat de opdrachtgever alle nog openstaande kosten heeft voldaan of nadat de opdrachtgever voldoende garanties heeft verstrekt dat onze openstaande kosten alsnog volledig zullen worden voldaan binnen een redelijke termijn. Deze garanties dienen te worden gewaarborgd door de advocaat die de behandeling overneemt.

4.3. Indien om overdracht wordt verzocht door een belangenbehartiger (niet-zijnde een advocaat), dan zal het dossier aan die belangenbehartiger worden toegezonden, nadat de opdrachtgever alle nog openstaande kosten heeft voldaan of nadat de opdrachtgever voldoende garanties heeft verstrekt dat onze openstaande kosten alsnog volledig worden voldaan binnen een redelijke termijn. Deze garanties dienen te worden gewaarborgd door de belangenbehartiger die de behandeling overneemt in de zin dat deze zich zal inspannen om de openstaande declaraties van Dolderman Letselschade Advocaten door de aansprakelijke partij betaald te krijgen, tenzij hij deze onredelijk vindt.

4.4. Onverminderd het vorenstaande dient de opdrachtgever u de nog openstaande kosten uiterlijk bij afwikkeling van uw zaak met de aansprakelijke partij, alsnog volledig te voldoen, ongeacht of de wederpartij u daarvoor compenseert. Dolderman Letselschade Advocaten is steeds gerechtigd de verschuldigde wettelijke rente over de openstaande kosten bij u in rekening te brengen.

4.5. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval de opdrachtgever een ander is dan de cliënt.

  1. Stichting Derdengelden Dolderman Letselschade Advocaten

5.1. In beginsel worden schadevergoedingen rechtstreeks aan de opdrachtgever betaald, zonder tussenkomst van de Stichting Derdengelden Dolderman Letselschade Advocaten, verder te noemen ”Stichting Derdengelden”. Van voornoemd uitgangspunt kan op verzoek van de opdrachtgever worden afgeweken in de zin dat schadevergoeding wordt betaald op de rekening van de Stichting Derdengelden.

5.2. Slechts met toestemming van de opdrachtgever is Dolderman Letselschade Advocaten – bestuurder van de Stichting Derdengelden – bevoegd een opdracht te verstrekken tot overboeking van saldi van de opdrachtgever. Toestemming wordt gegeven middels een door de opdrachtgever ondertekende machtiging tot betaling.

5.3. Voor het doen van betalingen door de Stichting Derdengelden is goedkeuring van beide bestuurders van de Stichting vereist. Beide bestuurders toetsen voorafgaande aan een betaling door de Stichting Derdengelden in ieder geval of voldaan is aan de vereisten van artikel 5.1. en 5.2.

5.4. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval de opdrachtgever een ander is dan de cliënt

  1. Kantoorklachtenregeling

6.1. Op de dienstverlening van Dolderman Letselschade Advocaten is de Kantoorklachtenregeling als bedoeld in art. 6.28 van de Verordening op de Advocatuur van toepassing. Deze Kantoorklachtenregeling is te vinden onder kantoorklachtenregeling.

6.2. Klachten moeten worden ingediend binnen een redelijke termijn na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het volgende artikel onverlet.

  1. Opschorting betaling declaraties; rente en incassokosten

7.1. Indien een declaratie, danwel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Dolderman Letselschade Advocaten, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

7.2. Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Dolderman Letselschade Advocaten de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

7.3. Indien Dolderman Letselschade Advocaten incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van € 250,-.

7.4. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in geval de opdrachtgever een ander is dan de cliënt.

  1. Aansprakelijkheid

8.1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Dolderman Letselschade Advocaten verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Dolderman Letselschade Advocaten aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.

8.2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Dolderman Letselschade Advocaten aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of AVB-verzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 20.000,-.

8.3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Dolderman Letselschade Advocaten haar diensten heeft geweigerd en hieruit toerekenbare schade is voortgevloeid.

8.4. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Dolderman Letselschade Advocaten verbonden medewerkers, partners en alle overigen die op haar kantoren werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

  1. Archivering

9.1. Nadat de opdracht door Dolderman Letselschade Advocaten is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Dolderman Letselschade Advocaten opvragen. Dolderman Letselschade Advocaten zal het overblijvende dossier gedurende tien jaar bewaren. Na afloop van de termijn van tien jaar zal het dossier worden vernietigd.

9.2. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval de opdrachtgever een ander is dan de cliënt.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1. Op de overeenkomst tussen Dolderman Letselschade Advocaten en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Utrecht, 1 december 2021